ΑΑΔΕ: Χρήσιμος οδηγός για τα καινούρια «εργαλεία» που προστέθηκαν στο myDATA για τα ηλεκτρονικά βιβλία

Τις βασικές αλλαγές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, δηλαδή των ηλεκτρονικών βιβλίων, παρουσιάζει η ΑΑΔΕ μέσω ενός συνοπτικού οδηγού που εξέδωσε. Στον οδηγό αναφέρονται 21 βασικές επισημάνσεις οι οποίες είναι πλέον στη διάθεση των φορολογουμένων προς αξιοποίηση. Τα σχετικά κεφάλαια είναι:

 1. myDATA – Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής – Τι πρέπει να κάνουμε από 1/10/2021 – Προβλεπόμενες Ποινές
 2. Τι είναι η πλατφόρμα myDATA και τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ» – Τι γίνεται σε άλλα Κράτη
 3. Τι «Προσθέτει» και τι «Αντικαθιστά» η πλατφόρμα myDATA
 4. Η λειτουργία της πλατφόρμας myDATA δεν αλλάζει την νομοθεσία σε : Ε.Λ.Π, Φ.Π.Α, Φόρου Εισοδήματος και Παρακρατούμενων Φόρων
 5. Το Νομοθετικό πλαίσιο και το Πληροφοριακό υλικό από την ΑΑΔΕ
 6. Βασικές έννοιες στην πλατφόρμα «myDATA»
 7. Τι διαβιβάζω στην πλατφόρμα myDATA και με ποιους Ρόλους
 8. Τα 5 Κανάλια Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων
 9. Άλλο είναι «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» και άλλο «Ηλεκτρονικά Βιβλία»
 10. Άλλο είναι «Ειδική Φόρμα Καταχώρησης» και άλλο «Τιμολογιέρα – timologio»
 11. «Ταμειακές Μηχανές/Φ.Η.Μ» και διασύνδεση με το «esend»
 12. Πως συνδέομαι με την πλατφόρμα myDATA – REST API
 13. Η Μηχανοργάνωση-Αυτοματοποίηση είναι απαραίτητη
 14. Επιχειρήσεις : Υπόχρεες, Εξαιρούμενες και Μειωμένων Υποχρεώσεων
 15. Ηλεκτρονική διαβίβαση της «Σύνοψης» και «Χαρακτηρισμών», για κάθε παραστατικό
 16. Το «Κωδικολόγιο» της Πλατφόρμας «myDATA» – mapping
 17. «Λογιστικές Εγγραφές» και εγγραφές στην πλατφόρμα «myDATA»
 18. Διόρθωση Λαθών και Απώλεια διασύνδεσης
 19. Χρόνοι/Προθεσμίες διαβίβασης Εσόδων και Εξόδων
 20. Φορολογικές Δηλώσεις και Έλεγχος αυτών μέσω «myDATA»
 21. Αλλαγές στην Λογιστική Οργάνωση των Επιχειρήσεων/Επαγγελματιών και τι πρέπει να κάνουν επιπλέον οι Λογιστές

Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής

Έτος 2020

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Εξαίρεση: Η υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων του έτους 2020 θα παραμείνει μόνο για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για το έτος αυτό.

Έτος 2021

 • Υποχρεώσεις Διαβίβασης

Στοιχεία που θα εκδοθούν από 1/10/2021 ή 1/11/2021 και μετά

 • από την 1.10.2021, ή
 • από την 1.11.2021 ανάλογα.

Στοιχεία που εκδόθηκαν από 1/1/2021 έως 30/9/2021 (ή 31/10/2021)

Έως και την 31.3.2022

Επισήμανση:  Δεν υφίσταται υποχρέωση «χαρακτηρισμού» των Εξόδων στην Χρήση 2021

Έως τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα για προγενέστερη περίοδο.

 • Δεν υπάρχει υποχρέωση συμφωνίας των δεδομένων των «ηλεκτρονικών βιβλίων» με τα δεδομένα των Φορολογικών Δηλώσεων ( Φ.Π.Α και Παρακρατούμενων Φόρων και Τελών).

Έτος 2022

Υποχρέωση πλήρους εφαρμογής. Αναλυτικά για το έτος 2021 – Υποχρεώσεις Διαβίβασης

 1. «Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης (αντικριζόμενων ή μη), καθώς και οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά:

(Στοιχεία που θα εκδοθούν από 1/10/2021 ή 1/11/2021 και μετά)

 • από την 1.10.2021, από τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000), καθώς και από τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000) και
 • από την 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες. [Στοιχεία που εκδόθηκαν από 1/1/2021 έως 30/9/2021 (ή 31/10/2021)]

Έως και την 31.3.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 έως και την 30.9.2021, καθώς και την 31.10.2021 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της παραπάνω παραγράφου, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα, σύμφωνα με την περ. α΄ ανωτέρω.

[ Προθεσμίες στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη ]

Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη, στις παραπάνω περιπτώσεις, για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, ήτοι 30.9.2021 και 31.10.2021 αντίστοιχα, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από την 1.4.2022 έως και την 30.4.2022.

Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως και την 31.5.2022.

Οι συναλλαγές χονδρικής

Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά, ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά.

Έως και την 31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2021 έως και την 31.12.2021.

Επιπλέον, έως και την 31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα), τα δεδομένα εξόδων των περ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας *. Τα δεδομένα των υπόψη περιπτώσεων, που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής, διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα.

 • Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών),
 • Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής,
 • Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης,
 • Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος,
 • Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ ]
 • Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων, των δεδομένων που αφορούν το υπόψη φορολογικό έτος.». ( Α.1156/30-6-2021, άρθρο 7 )

Κυρώσεις

Έως τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα για προγενέστερη περίοδο.

Πηγή

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *