Τάκης Αλεξανδράκης – Προσοχή: Διευκρινίσεις για το νέο Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α. και την αντιστοίχιση παθήσεων του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και γένι
Προσοχή: Διευκρινίσεις για το νέο Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α. και την αντιστοίχιση παθήσεων του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
Α΄ μέρος
Άρθρα 1 – 15
Στο πλαίσιο ενημέρωσης παρατίθεται το Α΄ μέρος της εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ, την οποία πρέπει να μελετήσετε με ιδιαίτερη προσοχή, διατηρώντας επιφυλάξεις στα κρίσιμα σημεία. Στην δημοσίευση της 20ης Ιανουαρίου 2022 με τίτλο: Κρίσιμες επισημάνσεις επί του κανονισμού λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α. που μπορείτε να διαβάσετε στο:
αναλύσαμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον κανονισμό λειτουργίας ΚΕ.Π.Α., όπως η κεκαλυμμένη επαναξιολόγηση των πιστοποιητικών αναπηρίας από τριμελείς επιτροπές που κρίνουν το μέλλον μας χωρίς την παρουσία του επαναξιολογούμενου. Για τούτο συνιστάται η συνδρομή νομικού συμβούλου με εξειδίκευση στα θέματα αναπηρίας.
Πληροφορίες: 699-22-699-69
Α΄ μέρος
Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο 64/2021 του e-ΕΦΚΑ και σε συνέχεια των σχετικών 84045/27.10.2021, Α.1235/2021 και Φ. 80100/οικ. 17630/943/2018, τα οποία κοινοποιούνται, ο e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει, για συγκεκριμένα άρθρα της με αρ. πρωτ. 84045-27-10-202184045/27.10.2021 απόφασης, τα κάτωθι:
Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
– Άρθρο 1: Έργο υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Με τις διατάξεις του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 προβλέπεται ότι οι αιτήσεις που αφορούν αξιολόγηση της αναπηρίας για λοιπές κοινωνικές παροχές, όπως ΔΕΚΟ ή εφορία, υποβάλλονται στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. που υπάγεται στη μονάδα του e-ΕΦΚΑ που εδρεύει στον τόπο κατοικίας του αιτούντος.
Ωστόσο, με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α’/09.03.1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ότι, «[…] Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο […]».
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση σε αναρμόδια Τοπική Διεύθυνση, καταχωρείται αυθημερόν, στο υποσύστημα ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ και διαβιβάζεται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών στην αρμόδια γραμματεία ΚΕ.Π.Α. -με φυσικό και ηλεκτρονικό τρόπο- προκειμένου να πραγματοποιηθούν, αρμοδίως, οι απαιτούμενες ενέργειες για την αξιολόγηση της αίτησης.
Επισημαίνεται ότι, καθώς οι αιτήσεις για αξιολόγηση αναπηρίας συνοδεύονται από δικαιολογητικά με δεδομένα ευαίσθητου προσωπικού χαρακτήρα -εισηγητικοί φάκελοι, ιατρικές εξετάσεις κ.λπ.-, η φυσική διαβίβαση αυτών πραγματοποιείται αυστηρά με συστημένη επιστολή, η οποία κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο.
– Άρθρο 2: Αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας
Άρθρο 9: Παραλαβή και καταχώρηση αίτησης
Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που οι αιτούντες καταθέτουν στην αρμόδια γραμματεία ΚΕ.Π.Α. προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτησή τους, τα οποία είναι:
Διοικητικά δικαιολογητικά
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, διαβατήριο και άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής,
Το φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου υποβάλλεται κατά την πρώτη αίτηση για αξιολόγηση της αναπηρίας, εκτός αν έχει επέλθει αλλαγή. Στις αιτήσεις παράτασης τα αντίστοιχα παραστατικά θα επιδεικνύονται στον αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης υπάλληλο, προκειμένου να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος.
2. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).
3. Συνταξιοδοτική απόφαση ή προηγούμενη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή παραπεμπτικό σημείωμα, εφόσον απαιτείται για τη χορήγηση της αιτούμενης παροχής, βάσει των ισχυουσών διατάξεων που διέπουν τη διαδικασία χορήγησης παροχών.
Εάν στο παραπεμπτικό σημείωμα ζητείται να αποφανθεί η υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. για το ποσοστό αναπηρίας κατά την επιδότηση ασθενείας ή από τη διακοπή της απασχόλησης ή στο εργατικό ατύχημα ή στην επαγγελματική νόσο ή σε επιδείνωση της προϋπάρχουσας, απαιτείται να ελέγχεται η αναγραφή των αντίστοιχων απαιτούμενων ημερομηνιών στο παραπεμπτικό σημείωμα.
Σε περίπτωση μη αναγραφής τους, η γραμματεία ΚΕ.Π.Α. αποστέλλει έγγραφο στην Τοπική Διεύθυνση, η οποία εξέδωσε το παραπεμπτικό σημείωμα, προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις προς αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του πολίτη ή αναγκαιότητας εκ νέου αξιολόγησής του.
4. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο, ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr ή με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση χειρόγραφης αίτησης, στην οποία θα αναγράφεται: «Με την παρούσα δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τη συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, χρήση και υπηρεσιακή διαβίβαση των προσωπικών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών και ευαίσθητων προσωπικών μου δεδομένων στις αρμόδιες για την αξιολόγηση της αναπηρίας μου υπηρεσίες και μεταξύ όσων είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 η’ του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) για την Προστασία Δεδομένων και άρθρο 26 του ν. 9454624/2019 και αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω για κάθε αλλαγή των προσωπικών μου δεδομένων γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία, όπου υποβάλλω την αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας μου, ή με ηλεκτρονικά μέσα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@efka.gov.gr, όπου δικαιούμαι να επικοινωνώ για κάθε ζήτημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων μου.».
Ιατρικά δικαιολογητικά
1. Γενικός εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας του θεράποντος – παραπέμποντος ιατρού με την πρωτότυπη υπογραφή αυτού, το γνήσιο της οποίας θα είναι θεωρημένο από την Αστυνομία ή το Κ.Ε.Π. ή από άλλη δημόσια αρχή.
Επισημαίνεται ότι, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου δεν γίνεται δεκτό αντίγραφο εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας.
2. Ιατρικά δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η πάθηση ή οι παθήσεις. Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις, των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ορθής γνώμης από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., γίνονται επίσης δεκτά.
Τα ιατρικά δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η πάθηση ή οι παθήσεις, όπως εξετάσεις αίματος, triplex και υπέρηχοι, δεν απαιτείται να είναι πρωτότυπα, αλλά φωτοαντίγραφα αυτών.
3. Ειδικοί εισηγητικοί φάκελοι παροχών αναπηρίας, εφόσον υπάρχουν συνυπάρχουσες παθήσεις.
Με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 9 καθορίζεται ο τρόπος παραλαβής και καταχώρησης των αιτήσεων και των προαναφερόμενων δικαιολογητικών στο υποσύστημα ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ.
Προς εξασφάλιση της πληρότητας της αίτησης και της ορθής τήρησης της διαδικασίας, ο αρμόδιος για την παραλαβή της αίτησης υπάλληλος πρέπει να προβεί στις κάτωθι ενέργειες:
– Παραλαβή της αίτησης και των επισυναπτόμενων σε αυτήν δικαιολογητικών.
– Έλεγχος της ορθής και πλήρης συμπλήρωσης της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς αποφυγή αδυναμίας επικοινωνίας ή μη ορθής καταχώρησης στοιχείων.
– Έλεγχος της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και της ύπαρξης θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, εφόσον είναι χειρόγραφη.
– Έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης του γενικού εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας του θεράποντος – παραπέμποντος ιατρού.
Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2, ο εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας, μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής,
– τα ακριβή στοιχεία του θεράποντος – παραπέμποντος ιατρού
– ονοματεπώνυμο,
– Α.Μ. Τ.Σ.Α.Υ.,
– Α.Μ.Κ.Α.,
– Ιατρικός Σύλλογος,
– ειδικότητα ιατρού,
– φορέας εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ., Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
– τηλέφωνο,
– email,
– τις συνυπάρχουσες παθήσεις σε περίπτωση ύπαρξης.
– Έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης των ειδικών εισηγητικών φακέλων παροχών αναπηρίας του θεράποντος – παραπέμποντος ιατρού, εφόσον υπάρχουν συνυπάρχουσες παθήσεις.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας των ατόμων με αναπηρία και με δεδομένο ότι έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη συνυπαρχουσών παθήσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αντίστοιχος εισηγητικός φάκελος, απαιτείται κατά τον έλεγχο του γενικού εισηγητικού και των ειδικών εισηγητικών φακέλων παροχών αναπηρίας να επιβεβαιώνετε με τον ενδιαφερόμενο τη μη ύπαρξη επιπρόσθετης πάθησης από αυτές για τις οποίες έχει υποβληθεί εισηγητικός -γενικός ή ειδικός- φάκελος παροχών αναπηρίας.
Αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί την αίτηση στο υποσύστημα ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 πρέπει να καταχωρούνται το σύνολο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών -ιατρικών και διοικητικών-, τα στοιχεία του θεράποντος -παραπέμποντος ιατρού και οι νόσοι -κύρια και δευτερεύουσες-.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης του συνόλου των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο, η αίτηση καταχωρείται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών προκειμένου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που δεν έχει καταθέσει και το ενημερωτικό έγγραφο αρχειοθετείται στον ιατρικό – διοικητικό φάκελο του αιτούντα. Η προθεσμία πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα δεδομένου ότι από την έκδοση της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας δύναται να απορρέουν δικαιώματα για τους αιτούντες. Στην έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά της προθεσμίας των τριών (3) μηνών για την υποβολή των μη προσκομισθέντων δικαιολογητικών, καθώς και ότι η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών εντός της ορισμένης προθεσμίας συνιστά αυτοδίκαια παραίτηση από την αίτηση.
Μετά την καταχώρηση της αίτησης, ακόμη και στις περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμεί η προσκόμιση δικαιολογητικών, εκδίδεται αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον παραλαβόντα και παραδίδεται στον αιτούντα.
Εάν παρέλθει το τρίμηνο και ο αιτών δεν έχει υποβάλλει τα μη προσκομισθέντα δικαιολογητικά, καταχωρείται στο ΟΠΣ αίτημα παραίτησης.
– Άρθρο 3: Κατηγορίες αιτημάτων προς ΚΕ.Π.Α.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 δίνεται το δικαίωμα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της σε ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας για ένταξή τους ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. που τους αξιολόγησε. Επιπροσθέτως, δικαίωμα για υποβολή αίτησης αναθεώρησης έχουν και οι πολίτες που δύναται να υπαχθούν σε διατάξεις που δημοσιεύτηκαν μετά την αξιολόγησή τους.
Η αίτηση αναθεώρησης κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο κεντρικό πρωτόκολλο της μονάδας προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Εν συνεχεία, ο αρμόδιος υπάλληλος της γραμματείας ΚΕ.Π.Α. ελέγχει αν συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ήτοι:
– Αν η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας είναι σε ισχύ και δεν υπολείπεται τριμήνου από τη λήξη της.
– Αν οι διατάξεις που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. που τον αξιολόγησε ή δημοσιεύτηκαν μετά την αξιολόγησή του.
– Αν η υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. δεν έχει αποφανθεί επί των συγκεκριμένων διατάξεων.
Αφού επιβεβαιωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων, συντάσσεται το αντίστοιχο έγγραφο -υπηρεσιακό σημείωμα- με επισυναπτόμενη την αίτηση του πολίτη, το οποίο και καταχωρείται στην οθόνη «Αίτηση για Αξιολόγηση στο ΚΕ.Π.Α.» του υποσυστήματος ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ e- ΕΦΚΑ ως «Υπηρεσιακό Σημείωμα», επιλέγοντας τον κωδικό «070» για τις περιπτώσεις των αιτούντων που έχουν υποβάλλει την αρχική τους αίτηση στον ΟΠΕΚΑ και τον κωδικό «020» για τις λοιπές περιπτώσεις, όπως σύνταξη ή λοιπές κοινωνικές παροχές. Επιπροσθέτως, στο πεδίο «σχόλια της ίδιας οθόνης, καταχωρούνται οι διατάξεις για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, ο αρμόδιος υπάλληλος δεν καταχωρεί την αίτηση στο υποσύστημα ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ, αλλά εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών, ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο επί της απόρριψης της αιτήσεώς του με παράθεση των λόγων αυτής.
Με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4, για τις αιτήσεις αναθεώρησης που αφορούν ένταξη ή μη του αιτούντα σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. που αξιολόγησε την αίτησή του δεν καταβάλλεται παράβολο. Επιπροσθέτως, δεν απαιτείται κατάθεση εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας και η υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. προβαίνει σε συμπληρωματική αξιολόγηση, χωρίς τη φυσική παρουσία του αιτούντα, αλλά με τα τηρούμενα στοιχεία στον ιατρικό – διοικητικό φάκελο.
Με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4, για τις αιτήσεις αναθεώρησης που αφορούν υπαγωγή ή μη του αιτούντα σε διατάξεις που δημοσιεύτηκαν μετά την αξιολόγησή του καταβάλλεται παράβολο. Επιπροσθέτως, δεν απαιτείται κατάθεση εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας και η υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. προβαίνει σε συμπληρωματική αξιολόγηση, χωρίς τη φυσική παρουσία του αιτούντα, αλλά με τα τηρούμενα στοιχεία στον ιατρικό – διοικητικό φάκελο, εκτός αν η φυσική παρουσία ζητηθεί από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. για τη διαμόρφωση πλήρους γνώμης, όπως ορίζεται με την παρ. 2 του άρθρου 23.
Εφιστούμε την προσοχή σας ως προς την ορθή συμπλήρωση της γνωμάτευσης, καθώς η αίτηση αναθεώρησης οδηγεί σε συμπληρωματική αξιολόγηση. Επομένως, ο γραμματέας της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. μεταφέρει στη γνωμάτευση αυτούσιο το περιεχόμενο του αντιγράφου της σε ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας, ήτοι παθήσεις ή βλάβες, ποσοστό αναπηρίας, χρονική ισχύ κ.λπ. και αναγράφει το κατά περίπτωση οριζόμενο λεκτικό.
– Άρθρο 7: Αίτηση λόγω επιδείνωσης ή νέας πάθησης
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 ορίζεται ότι δύναται να υποβληθεί αίτηση επιδείνωσης ή νέας πάθησης οποιαδήποτε στιγμή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από κάποια γενική ή ειδική διάταξη, εφόσον έχει υπάρξει νοσηλεία σχετιζόμενη με την προϋπάρχουσα πάθηση ή με νέα πάθηση και προσκομισθούν τα αποδεικτικά δικαιολογητικά.
Ως αποδεικτικά δικαιολογητικά νοσηλείας λογίζονται:
– εξιτήριο από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, κλινική, νοσηλευτικό ίδρυμα ή
– βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου, κλινικής, νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει η ύπαρξη νοσηλείας σχετιζόμενης με την προϋπάρχουσα πάθηση ή με νέα πάθηση, καθώς και το χρονικό διάστημα της νοσηλείας.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 ορίζεται ότι για να υποβληθεί αίτηση επιδείνωσης ή νέας πάθησης πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά της επιδείνωσης ή της νέας πάθησης στον εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας.
Κατά την παραλαβή της αίτησης επιδείνωσης ή νέας πάθησης, ο αρμόδιος υπάλληλος πρέπει να ελέγξει αν στον εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας αναγράφεται ρητά ότι έχει επέλθει επιδείνωση ή νέα πάθηση.
Αφού επιβεβαιωθεί η συνδρομή της ανωτέρω προϋπόθεσης, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην καταχώρηση της αίτησης στην οθόνη «Αίτηση για Αξιολόγηση στο ΚΕ.Π.Α.» του υποσυστήματος ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη μη ορθή συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας, λόγω μη αναφοράς της ύπαρξης επιδείνωσης ή νέας πάθησης.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 ορίζονται οι εισηγητικοί φάκελοι παροχών αναπηρίας που υποβάλλονται ανάλογα τη χρονική περίοδο κατάθεσης της αίτησης επιδείνωσης ή νέας πάθησης.
Σε περίπτωση που η επιδείνωση ή η νέα πάθηση έχει επέλθει πριν το πέρας του έτους από την ημερομηνία κοινοποίησης της σε ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας και δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει εισηγητικό φάκελο μόνο για την πάθηση που αφορά την επιδείνωση ή τη νέα πάθηση, η υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. κατά την αξιολόγηση της αίτησης προβαίνει:
– Σε μελέτη της σε ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας και αντιπαραβολή αυτής με τους κατατεθειμένους εισηγητικούς φακέλους.
– Σε ανάλυση των ποσοστών ανά πάθηση της σε ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας, εφόσον δεν προκύπτει αυτή από τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α., λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αποδιδόμενο ποσοστό αναπηρίας.
– Σε αξιολόγηση του ποσοστού της επιδείνωσης ή της νέας πάθησης του αιτούντα.
– Σε έκδοση γνωμάτευσης, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλήρης καταγραφή των παθήσεων του αιτούντος, ήτοι:
– ICD 10, περιγραφή και ποσοστό ανά πάθηση για τις παθήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην σε ισχύ γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας και δεν έχει προσκομισθεί νέος εισηγητικός φάκελος, λόγω μη ύπαρξης επιδείνωσης αυτών.
– ICD 10, περιγραφή και ποσοστό ανά πάθηση για τις παθήσεις, στις οποίες έχει επέλθει επιδείνωση και έχει προσκομισθεί νέος εισηγητικός φάκελος.
– ICD 10, περιγραφή και ποσοστό ανά πάθηση για τις νέες παθήσεις για τις οποίες έχει προσκομισθεί νέος εισηγητικός φάκελος.
Σε περίπτωση που η αίτηση επιδείνωσης ή νέας πάθησης κατατίθεται μετά το πέρας του ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σε ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας, ο αιτών υποβάλλει εισηγητικούς φακέλους παροχών αναπηρίας για το σύνολο των παθήσεων του.
– Άρθρο 8: Παραίτηση από αίτηση
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 ορίζεται ότι ο αιτών την αξιολόγηση της αναπηρίας του δύναται να παραιτηθεί της αιτήσεώς του μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής.
Η παραίτηση από την αίτηση αξιολόγησης είναι έγγραφη και καταχωρείται αυθημερόν από τον αρμόδιο υπάλληλο στο υποσύστημα ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ προκειμένου να είναι διαθέσιμη η πληροφορία στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α., στον γραμματέα και στα μέλη της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α., καθώς και στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, για τυχόν απαιτούμενες ενέργειες, όπως τον μη προγραμματισμό ραντεβού για αξιολόγηση.
Σε περίπτωση που η αίτηση επί της οποίας υποβάλλεται παραίτηση αφορά τη χορήγηση προνοιακών ή συνταξιοδοτικών παροχών και ο αιτών δεν την καταθέτει, αρμοδίως, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8, αλλά σε γραμματεία ΚΕ.Π.Α., η παραίτηση από την αίτηση καταχωρείται στο ΟΠΣ και αντίγραφο αυτής διαβιβάζεται, αυθημερόν, στον αρμόδιο φορέα για ενέργειες αρμοδιότητάς του.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 ορίζεται ότι ανάκληση της παραίτησης δύναται να πραγματοποιηθεί εφόσον αποδεικνύεται ύπαρξη πρόδηλου λάθους.
Σε περίπτωση που η παραίτηση έχει πραγματοποιηθεί από λάθος του αιτούντος, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, χωρίς να υπάρχει έγγραφη παραίτηση αυτού, υποβάλλει σχετικό αίτημα για ανάκληση αυτής στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης με επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται, «Δηλώνω υπεύθυνα ότι ανακαλώ την παραίτηση επί της αιτήσεως, δεδομένου ότι έχω προβεί σε αυτήν εκ παραδρομής».
Σε περίπτωση που η παραίτηση έχει πραγματοποιηθεί από λάθος υπαλλήλου, χωρίς να υπάρχει έγγραφη παραίτηση του αιτούντα, η αρμόδια μονάδα αποστέλλει σχετικό έγγραφο για ανάκληση αυτής στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ανακληθεί η καταχώρηση της παραίτησης.
– Άρθρο 10: Έλεγχος γνησιότητας διοικητικών και ιατρικών δικαιολογητικών
Με τις διατάξεις του άρθρου 10 ορίζονται οι διαδικασίες για την επιβεβαίωση γνησιότητας των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών σε αιτήσεις που αφορούν αξιολόγηση αναπηρίας για απόλυση κρατούμενου υπό όρους ή μείωση ποινής, καθώς και για οποιαδήποτε αίτηση κριθεί απαραίτητο.
Προκειμένου να ολοκληρώνονται άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση των γνωστοποιήσεων αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας, υπάλληλος της γραμματείας ΚΕ.Π.Α. αποστέλλει έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών, στις αρχές που εξέδωσαν τα -διοικητικά και ιατρικά- δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν στείλουν έγγραφη απάντηση περί επιβεβαίωσης ή μη της γνησιότητας των εγγράφων εντός ενός (1) μήνα, αποστέλλεται υπενθυμιστικό έγγραφο.
Τα εν λόγω περιστατικά δεν θα αξιολογούνται από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. πριν την επιβεβαίωση της γνησιότητας των δικαιολογητικών.
Προς τούτου και κατά την καταχώρηση της αίτησης στο πεδίο «σχόλια» της οθόνης «Αίτηση για Αξιολόγηση στο ΚΕ.Π.Α» του υποσυστήματος ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ καταχωρείται το λεκτικό «ΚΡΤ – ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης ενημερωτικό σημείωμα για μη προγραμματισμό ραντεβού.
Εάν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των δικαιολογητικών αποστέλλεται έγγραφο στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, στο οποίο αναγράφονται τα δικαιολογητικά που εστάλησαν για επιβεβαίωση, καθώς και η επιβεβαίωσή τους ή μη από τις αρμόδιες αρχές. Επιπροσθέτως, τα έγγραφα των αρμόδιων αρχών σκανάρονται, αρχειοθετούνται στον ιατρικό – διοικητικό φάκελο του αιτούντος και αντικαθίσταται το λεκτικό στο πεδίο «σχόλια» της οθόνης «Αίτηση για Αξιολόγηση στο ΚΕ.Π.Α» του υποσυστήματος ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ ως εξής «ΚΡΤ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ», προκειμένου το αίτημα να είναι διαθέσιμο για προγραμματισμό ραντεβού.
Εάν δεν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα του συνόλου των δικαιολογητικών, αντικαθίσταται το λεκτικό στο πεδίο «σχόλια» της οθόνης «Αίτηση για Αξιολόγηση στο ΚΕ.Π.Α.» του υποσυστήματος ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ ως εξής «ΚΡΤ-ΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ».
Επιπροσθέτως, στην οθόνη «Διαχείριση Αίτησης-Παραίτησης»> καταχωρείται ως θέμα εγγράφου ο κωδικός «480 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ και ως κωδικός αιτιολογίας «ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
Επισημαίνεται ότι, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας μονάδας στην οποία τηρείται ο ιατρικός – διοικητικός φάκελος, σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της γνησιότητας των δικαιολογητικών, εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10.
– Άρθρο 11: Ιατρικός – διοικητικός φάκελος
Με τις διατάξεις του άρθρου 11 ορίζεται το περιεχόμενο του ιατρικού – διοικητικού φακέλου των αιτούντων αξιολόγηση της αναπηρίας τους.
Με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι εξωτερικά στους φακέλους αναγράφονται μόνο ο αριθμός μητρώου ΚΕ.Π.Α. του αιτούντος, καθώς και τα αρχικά του ονοματεπωνύμου και του πατρωνύμου. Ως εκ τούτου, για κάθε νέο ιατρικό – διοικητικό φάκελο που δημιουργείται πρέπει να τηρείται η συγκεκριμένη διαδικασία. Οι υπάρχοντες ιατρικοί – διοικητικοί φάκελοι θα αντικατασταθούν όταν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν νέα αίτηση και στον νέο φάκελο θα αναγράφονται μόνο οι προβλεπόμενες πληροφορίες. Επιπροσθέτως, απαιτείται η σταδιακή αντικατάσταση των ιατρικών – διοικητικών φακέλων που έχουν τεθεί στο αρχείο, όπως των θανόντων.
Προς διευκόλυνση των μελών των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., το περιεχόμενο των ιατρικών – διοικητικών φακέλων πρέπει να είναι χωρισμένο σε διοικητικά έγγραφα και σε ιατρικά δικαιολογητικά. Επιπροσθέτως, οι ιατρικοί – διοικητικοί φάκελοι των θανόντων και όσων έχουν λάβει γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας «εφ’ όρου ζωής» αρχειοθετούνται ξεχωριστά, για την άμεση ανεύρεσή τους όταν απαιτηθεί και την αποσυμφόρηση του γενικού αρχείου.
– Άρθρο 13: Συγκρότηση και προγραμματισμός υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 ορίζεται ο τρόπος συγκρότησης των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και οι περιορισμοί συμμετοχής ιατρών σε αυτές.
Με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι δεν δύναται ο συντάκτης ιατρός εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας να συμμετέχει ως πρόεδρος ή μέλος σε συνεδρίαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α., η οποία θα αξιολογήσει τον αιτούντα για τον οποίο έχει συνταχθεί ο εισηγητικός φάκελος. Προς επίτευξη αυτού και προς αποφυγή τυχόν εκ παραδρομής ορισμού συμμετοχής συντάκτη ιατρού, οι γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., τουλάχιστον μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση, ελέγχουν αν οι συντάκτες ιατροί των εισηγητικών φακέλων παροχών αναπηρίας ανά περιστατικό συμπίπτουν με κάποιον από τα ιατρούς, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ταύτιση μεταξύ συντάκτη ιατρού και συμμετέχοντος ιατρού, η αρμόδια μονάδα αποστέλλει έγγραφο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης προκειμένου να γίνει άμεση αντικατάσταση του ιατρού ή να της δοθούν οδηγίες για τυχόν δυνατότητα προσωρινής αντικατάσταση του ιατρού.
– Άρθρο 14: Συμμετοχή ιατρών σε υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.
Με τις διατάξεις του άρθρου 14 ορίζεται ότι οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εφόσον έχουν οριστεί ως πρόεδροι ή μέλη αυτών. Επιπλέον, με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου ορίζονται οι ενέργειες που απαιτούνται σε περίπτωση απουσίας λόγω κωλύματος του προέδρου ή μέλους της προγραμματισμένης επιτροπής.
Σε περίπτωση απουσίας ιατρού και εφόσον έχουν εκτυπωθεί οι προσυμπληρωμένες, με τα προσωπικά στοιχεία του αξιολογούμενου, γνωματεύσεις και σε αυτές αναγράφονται τα στοιχεία του ιατρού που απουσιάζει, ο γραμματέας διαγράφει τα στοιχεία αυτά και αναγράφει το ονοματεπώνυμο του ιατρού που έχει κληθεί για αντικατάσταση, ο οποίος στο τέλος κάθε αξιολόγησης, προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 19 για το σύνολο των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση.
– Άρθρο 15: Συνεδρίαση
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 καθορίζονται βασικά θέματα που αφορούν τις συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών.
Με τις συγκεκριμένες διατάξεις, ώρα έναρξης των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. καθορίζεται η 8η πρωινή, όπου θα εξετάζεται ένα περιστατικό ανά είκοσι λεπτά (20′) αρχής γενομένης από την ώρα έναρξης του ωραρίου λειτουργίας.
Οι γραμματείς πρέπει να παραβρίσκονται στο χώρο των συνεδριάσεων τριάντα λεπτά (30′) πριν την ώρα έναρξης της συνεδρίασης, προκειμένου να προετοιμάζουν τους ιατρικούς – διοικητικούς φακέλους των υπό αξιολόγηση περιπτώσεων. Οι ιατροί πρέπει να παραβρίσκονται στο χώρο δεκαπέντε λεπτά (150 νωρίτερα από την ώρα έναρξης της συνεδρίασης, προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στην αξιολόγηση των αιτούντων και ταλαιπωρία αυτών.
Υπεύθυνοι για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου από τα μέλη της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α., καθώς και της έγκαιρης πραγματοποίησης των προγραμματισμένων ραντεβού είναι ο πρόεδρος αυτής, συνεπικουρούμενος από τον γραμματέα. Όσον αφορά την τήρηση του ωραρίου εργασίας από τους γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., ο έλεγχος πραγματοποιείται από τον Προϊστάμενο της γραμματείας ΚΕ.Π.Α. και σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η ύπαρξη προϊσταμένου, από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης.
Για την αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας των πολιτών, οι αξιολογούμενοι και οι συνοδοί αυτών εισέρχονται στους χώρους αναμονής των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. πέντε (5′) λεπτά πριν το προγραμματισμένο τους ραντεβού.
Στην είσοδο του κτηρίου που διενεργούνται οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. θα υπάρχει υπάλληλος, ο οποίος με τη χρήση ονομαστικών καταστάσεων θα ελέγχει την ύπαρξη ή μη προγραμματισμένου ραντεβού, καθώς και την ώρα αυτού, προκειμένου οι πολίτες να εισέρχονται στο κτήριο πέντε λεπτά (5′) νωρίτερα, όπως προβλέπεται. Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Τοπικών Διευθύνσεων που συνεδριάζουν οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., ορίζονται οι υπάλληλοι που θα ασκούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα.
Ολοκλήρωση του Α΄ μέρους. Προτείνετε η ανάγνωση της επόμενης ανάρτησης με το Β μέρος στο:
Τέλος σημειώνεται ότι απαιτείται εγρήγορση. Προσοχή: Διευκρινίσεις για το νέο Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α. και την αντιστοίχιση παθήσεων του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
Στο πλαίσιο ενημέρωσης διαβάσατε το Α΄ μέρος της εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ, την οποία πρέπει να μελετήσετε με ιδιαίτερη προσοχή, διατηρώντας επιφυλάξεις στα κρίσιμα σημεία. Στην δημοσίευση της 20ης Ιανουαρίου 2022 με τίτλο: Κρίσιμες επισημάνσεις επί του κανονισμού λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α. που μπορείτε να διαβάσετε στο:
αναλύσαμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον κανονισμό λειτουργίας ΚΕ.Π.Α., όπως η κεκαλυμμένη επαναξιολόγηση των πιστοποιητικών αναπηρίας από τριμελείς επιτροπές που κρίνουν το μέλλον μας χωρίς την παρουσία του επαναξιολογούμενου. Για τούτο συνιστάται η συνδρομή νομικού συμβούλου με εξειδίκευση στα θέματα αναπηρίας.
Πληροφορίες: 699-22-699-69

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.